Odsjek za intenzivno liječenje

U okviru Odsjeka za intenzivno liječenje obavljaju se sledeći poslovi: prijem i reanimacija pacijenata sa ugroženim ili zaustavljenim vitalnim funkcijama izazvanim traumom, te hirurškim, ginekološkim, neurološkim, kardiološkim i infektivnim oboljenjima te trovanjima; vrši pregled i dijagnostika provreda i oboljenja; preoperativna reanimacija vitalno ugroženih pacijenata korigirajući hipovolimiju, poremaćaj srčanog ritma i tonusa, te poremećaj acidobaznog i hidroelektrolitnog disbalansa; kaniliranje centralnih vena; u postoperativnom periodu vrši paranteralnu nadoknadu i prehranu pacijenata; kontinuirani monitoring pacijenata; vrši se raspiratorna potpora pacijenata putem traheobronhalne aspiracije ili KMV ili nekog durgog oblika MV; konsultativni pregledi na drugim odjeljenjima; obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika svih profila.